Vedecké práce MTF STU v Trnave je vedecký časopis vychádzajúci 2-krát ročne.  Časopis uverejňuje recenzované a originálne vedecké články podľa oblastí výskumu MTF STU (alebo príbuzných vedných oblastí).  Autormi príspevkov sú špecialisti zo zamerania fakulty a vítaní sú aj študenti doktorandského štúdia so svojimi školiteľmi v oblastiach výskumu príbuzných MTF STU. Obsah tlačenej verzie časopisu je identický s obsahom elektronickej verzie časopisu, všetky obsahy sú voľne prístupné na web stránke časopisu.

Open Access časopis pod licenciou Creative Commons (CC BY)

ISSN 1336-1589  (tlačená verzia)     ISSN 1338-0532  (online)

Časopis je registrovaný na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky pod číslom 3562/09.
Všetky publikované články sú prístupné v registri DOI (Digital Object Identifier).
Príspevky prešli jazykovou korektúrou. Všetky príspevky sú posudzované dvoma anonymnými recenzentmi.